Üzletszabályok

Hitelt nyújtó fél:
Zálogfiók Zrt. (székhelye: 1222 Budapest Nagytétényi út 5..)

Függő Ügynökei:
MEX AUTÓ KFT (székhelye: Budapest 1222 Nagytétényi út 5.)
BORS-BÖDŐ Autó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 9028 Győr, Külső Veszprémi út 23.)

Érvényes és hatályos: 2020 július 1. napját követően kötött zálogkölcsön szerződésekre

 

A ZÁLOGFIÓK ZRT. GÉPJÁRMŰ ZÁLOG ÜZLETÁGÁNAK ÜZLETSZABÁLYZATA

 

I. Általános rendelkezések

1.1. A Zálogfiók Zrt. záloghitel nyújtásával saját jogon üzletszerűen foglalkozó gazdasági társaság, mely a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXVII. törvény (Hpt.) 3. § (1) b) pontjában meghatározott pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végez Magyarország területén, a Hpt 3. § (3) bekezdésének megfelelően, a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban, mint „MNB”) jogelődje a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélyével.

1.2. A Zálogfiók Zrt. az I-175/2003. számú 2003. február 5. napján kelt felügyeleti határozat alapján, a (Hpt.) 3. § (1) b) pontjában meghatározott pénzkölcsön nyújtását, gépjármű fedezet mellett nyújtott zálogkölcsönre vonatkozóan végzi.

 

II. Az Üzletszabályzat.

2.1. Jelen Üzletszabályzat irányadó mindazokban a kérdésekben, amelyekről az adott esetre vonatkozóan jogszabály vagy az egyedi szerződés kifejezetten nem rendelkeznek.

2.2. Jelen Üzletszabályzat a Zálogfiók Zrt. és az Ügyfél között létrejövő szerződések általános feltételeit, a Zálogfiók Zrt. és az Ügyfél közötti kapcsolat általános szabályait tartalmazza. Az Üzletszabályzat rendelkezései mind a Zálogfiók Zrt-re, mind a vele szerződéses kapcsolatba kerülő Ügyfélre, mind pedig a Zálogfiók Zrt. által igénybe vett közreműködőkre külön kikötés nélkül kötelezően alkalmazandók, de az Üzletszabályzat rendelkezéseitől a felek a külön szerződésben eltérhetnek.

2.3. Amennyiben az egyedi szerződés és az Üzletszabályzat valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része érvénytelen, hatályát veszti vagy végrehajthatatlan, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét, hatályát és végrehajthatóságát. Az érvénytelen rendelkezés helyett a felek azt a jogszabályt alkalmazzák – az egyedi szerződés és az Üzletszabályzat egészével összhangban – amelyiknek a rendelkezései legközelebb állnak az esetlegesen érvénytelen részhez, ilyen jogszabályi rendelkezés hiányában a felek az érvénytelen rendelkezést olyan érvényes rendelkezéssel helyettesítik, amely a lehető legjobban megfelel az érvénytelen rendelkezés szellemének és gazdasági célkitűzésének.

2.4. Amennyiben az üzleti kapcsolatok során valamely kérdésben sem az Üzletszabályzat, sem az egyedi szerződések nem rendelkeznek, úgy a Hpt., az MNB rendeletei, valamint a szerződés tárgyát képező jogviszonnyal összefüggő egyéb jogszabályok és a Ptk. rendelkezései, vagy az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai alkalmazandók.

2.5. Az Üzletszabályzat időbeli hatálya annak a Zálogfiók Zrt. Igazgatósága általi elfogadása után az Üzletszabályzat a Zálogfiók Zrt. ügyfélforgalmi helyiségében történő kifüggesztését és a Zálogfiók Zrt. internetes portálján való ezzel egyidejű közzétételt követően az Igazgatósági határozatban meghatározott napon kezdődik és határozatlan ideig tart.

 

III. Közreműködő igénybevétele

3.1. A Zálogfiók Zrt. jogosult harmadik személy közreműködését igénybe venni a gépjárművek őrzése, parkolása, értékbecslése céljából, illetve, ha ez az Ügyféltől kapott megbízás teljesítése, a saját követelése érvényesítése, vagy üzleti érdekeinek védelmében szükséges.

3.2. A fedezetként átvett gépjárművek őrzését a Zálogfiók Zrt. Függő ügynökei végzik a zálogszerződés hatálya alatt, valamint a kényszerértékesítés során.

3.3. A Zálogfiók Zrt. a harmadik személyért úgy felel, mintha saját maga járt volna el, kivéve, ha bizonyítja, hogy e személy kiválasztása, a szerződéskötés, az Ügynök utasításokkal való ellátása és ellenőrzése terén úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

3.4. A Zálogfiók Zrt. által igénybe vett közreműködőkről jelen Üzletszabályzat fejlécében, a honlapján és ügyfélfogadásra nyitva álló helységeiben ad tájékoztatást.

 

IV. A Zálogfiók Zrt. felelőssége

4.1. A Zálogfiók Zrt. a záloghitel ügyletek során mindenkor az Ügyfél érdekeinek - az adott körülmények között lehetséges - legteljesebb figyelembevételével és az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. A Zálogfiók Zrt. megtéríti az Ügyfélnek mindazt az Ügyfél által bizonyított közvetlen anyagi kárt, amelyet gondatlanságával az Ügyfélnek okozott. Az Ügyfél is köteles azonban a kárenyhítés érdekében haladéktalanul eljárni. Az Ügyfélnek az esetlegesen bekövetkezett kárát igazolnia kell.

4.2. A Zálogfiók Zrt. nem felel az olyan károkért, amelyek kívülálló és el nem hárítható okból, így különösen elemi károk, viharkár, jégeső, terrorizmus, belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély megtagadása vagy késedelmes megadása folytán következtek be.

4.3. A Zálogfiók Zrt. nem felel az általa vállalt szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért, ha az eljárást az Ügyfél és a harmadik személy közötti jogvita, vagy bármilyen jogi eljárás akadályozza.

4.4. A Zálogfiók Zrt. nem felel az olyan hamis vagy hamisított okirat alapján kért szolgáltatásra vonatkozó megbízás teljesítésének a következményeiért, amelynek a hamis vagy hamisított voltát a szokásos ügymenet során alkalmazott gondos ellenőrzéssel sem lehetett felismerni.

4.5. A Zálogfiók Zrt. felelős azért a kárért, amely az Ügyfelet esetlegesen éri a gépkocsi elvesztése, megsérülése vagy megsemmisülése folytán, kivéve a kölcsönszerződés ideje alatt bekövetkező vis major eseteket.

 

V. Együttműködés, tájékoztatás, változás a felek személyében

5.1. A Zálogfiók Zrt az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben, hirdetményben közzéteszi, valamint köteles elektronikus úton elérhetővé tenni:
a) jelen Üzletszabályzatát,
b) az Ügyfelek számára ajánlott pénzügyi szolgáltatásokkal (ügyletekkel) kapcsolatos szerződési feltételeit,
c) a kamatokat, szolgáltatási díjakat, az Ügyfeleket terhelő egyéb költségeket, késedelmi kamatokat és a kamatszámítás módszerét.

5.2. A Zálogfiók Zrt az Ügyfél kívánságára ingyenesen rendelkezésre bocsátja Üzletszabályzatát, továbbá a jogszabály által nyilvánosságra hozni rendelt adatokat.

5.3. A Zálogfiók Zrt fenntartja magának a jogot, hogy az Üzletszabályzatot egyoldalúan módosítsa. A Zálogfiók Zrt az Ügyfelet az Üzletszabályzat módosításáról a hatálybalépés előtt legalább 15 nappal, a módosítás tervezett szövegének a Zálogfiók Zrt Ügyfélforgalom előtt nyitva álló helyiségeiben történő kifüggesztés útján és a Zálogfiók Zrt honlapján való közzététellel értesíti.

5.4. Amennyiben az Ügyfél a módosítás ellen annak hatályba lépéséig nem tiltakozik, azt általa elfogadottnak kell tekinteni. Az Üzletszabályzat módosítása a hatályba lépéstől kezdve vonatkozik a hatályban levő szerződésekre is.

5.5. A Zálogfiók Zrt., az Ügynöke és az Ügyfél a polgári jogi alapelveknek megfelelően egymást késedelem nélkül kötelesek értesíteni a közöttük lévő kapcsolat szempontjából jelentős tényekről. Az Ügyfél köteles a Zálogfiók Zrt.-t azonnal szóban és írásban értesíteni, ha a zálogszerződés megkötése és a gépjármű kiváltása közötti időszakban a gépjárművet, mint fedezetet érintő lényeges körülmény következik be: pl. végrehajtási, felszámolási, csődeljárás eljárás indul az Ügyféllel szemben, a gépjárművet foglalás, kőrözés, végrehajtás, tartozás miatt, vagy egyéb okból a forgalomból kivonják, kitiltják stb. illetve, ha az Ügyfél megszűnése, halála következik be.

5.6. Amennyiben az Ügyfél ilyen körülményről nem értesíti haladéktalanul a Zálogfiók Zrt.-t, aki erről egyéb módon szerez tudomást, a Zálogfiók Zrt. jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, követelése azonnal esedékessé válik, jogait a gépjármű kényszerértékesítésével jogosult érvényesíteni, és az Ügyfél köteles a Zálogfiók Zrt. ezzel kapcsolatban felmerült valamennyi kárát, költségét megtéríteni.

5.7. Az 5.5 pontban felsorolt esetekben a Zálogfiók Zrt. jogosult követelését kényszerértékesítés útján azonnal érvényesíteni. Az értesítést követően a Zálogfiók Zrt. jogosulttá válik a szerződés azonnali hatállyal történő felmondására.

 

VI. Adatrögzítési és ügyfél-átvilágítási kötelezettség

6.1. Hárommillió-hatszázezer forintot el nem érő ügyleti megbízások A Pmt. rendelkezései alapján a hárommillió-hatszázezer forintot el nem érő ügyleti megbízás esetén a szerződéskötéskor a Zálogfiók Zrt. rögzíteni köteles a természetes személy családi és utónevét, születési helyét és idejét, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nevét, rövidített nevét, székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén – amennyiben ilyennel rendelkezik – magyarországi fióktelepének címét (adatrögzítési kötelezettség), valamint a megbízás tárgyát és összegét.

6.2. A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az Ügyfél köteles a Zálogfiók Zrt. részére bemutatni az alábbi eredeti okmányokat vagy ezek közjegyző által hitelesített másolatát:

Természetes személy esetén: a) magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa; b) külföldi természetes személy útlevele vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya.

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy fent megjelölt okiratának bemutatásán túl az azt igazoló - harminc napnál nem régebbi - okirat, hogy a) a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési kérelmét benyújtotta, egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása vagy a nyilvántartásba vételről szóló igazolás kiállítása megtörtént; b) belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént; c) külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént.

Cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem esetén: a) cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet létesítő okirata. Ebben az esetben a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet köteles a cégbejegyzés, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel megtörténtét követő harminc napon belül okirattal igazolni annak megtörténtét, és a Zálogfiók Zrt. köteles rögzíteni a cégjegyzékszámot vagy egyéb nyilvántartási számot.

6.3. Hárommillió-hatszázezer forint összeghatárt elérő vagy meghaladó ügyleti megbízások A zálogkölcsönt nyújtó köteles lefolytatni az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket a hárommillió-hatszázezer forint összeghatárt elérő vagy meghaladó készpénzes ügyletek esetén az ügyleti megbízás teljesítésekor, illetőleg akkor is, ha több ügyleti megbízás együttes értéke eléri ezen összeghatárt. Utóbbi esetben az átvilágítást azon ügyleti megbízás elfogadásakor kell végrehajtani, amellyel az ügyleti megbízások együttes értéke eléri a hárommillió-hatszázezer forintos összeghatárt.

6.4. Az ügyfél-átvilágítás során a zálogkölcsönt nyújtó köteles az ügyfelet, az ügyfél meghatalmazottját, a rendelkezésre jogosultat, továbbá a képviselőt azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni.

6.5. A Zálogfiók Zrt. az azonosítás során a bemutatott okmányok alapján az Ügyfélre vonatkozóan az alábbi adatokat rögzíti: a) Természetes személy:

 • családi- és utónév,
 • születési családi és utónév,
 • születési helyét, idejét,
 • állampolgárságát,
 • anyja születési nevét,
 • lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét és
 • az azonosító okmányának számát, típusát,

b) Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén

 • cégnevét, rövidített nevét,
 • székhely, külföldi székhelyű vállalkozás esetén, amennyiben rendelkezik ilyennel, magyarországi fióktelep címe,
 • főtevékenységét,
 • képviseletére jogosultak nevét, beosztását,
 • kézbesítési megbízott esetén annak azonosításra alkalmas adatait
 • cégjegyzékszám vagy egyéb jogi személy esetén a nyilvántartásba vételéről, vagy bejegyzéséről szóló határozat száma vagy nyilvántartási száma
 • adószám.

6.6. A Zálogfiók Zrt. rögzíti az ügyletre vonatkozóan a megbízás tárgyát és összegét, valamint a teljesítés körülményeit (hely, idő, mód), továbbá ellenőrzi a személyazonosság igazoló ellenőrzése során bemutatott azonosságot igazoló okirat érvényességét, meghatalmazott esetében a meghatalmazás érvényességét, a rendelkezésre jogosult rendelkezési jogosultságát, továbbá a képviselő képviseleti jogosultságát.

6.7. A Zálogfiók Zrt. köteles személyes megjelenés útján írásban nyilatkoztatni a természetes személy ügyfelet, ha tényleges tulajdonos nevében vagy érdekében jár el. A nyilatkozatnak a tényleges tulajdonos alábbi adatait szükséges tartalmaznia:

 • családi és utónevét,
 • születési családi és utónevét,
 • állampolgárságát,
 • születési helyét, idejét,
 • lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét,
 • kiemelt közszereplőnek, vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül-e. Amennyiben igen, mely – a Pmt. 4. §-ban szereplő – jogszabályi rendelkezés alapján minősül kiemelt közszereplőnek vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek.

6.8. A Zálogfiók Zrt. köteles személyes megjelenés útján írásban nyilatkoztatni a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél képviselőjét a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél tényleges tulajdonosáról a fentieken túl a tulajdonosi érdekeltség jellegéről és mértékéről is. A Zálogfiók Zrt. köteles a tényleges tulajdonos személyazonosságára vonatkozó adat ellenőrzésére a részére bemutatott okirat, nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartás vagy más olyan nyilvántartás alapján, amelynek kezelőjétől törvény alapján adatigénylésre jogosult és az ügyfelet a tényleges tulajdonosra vonatkozó ismételt nyilatkozattételre szólítja fel, ha kétség merül fel a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban.

6.9. A jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél képviselőjének nyilatkoztatása mellőzhető, ha a Zálogfiók Zrt. a nyilatkozaton szerepeltetendő adatokat a részére bemutatott okiratok, valamint a nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartások vagy olyan nyilvántartások alapján rögzíti, amelyeknek kezelőjétől törvény alapján adatigénylésre jogosult.

6.10. Utóbbi esetben rögzíteni szükséges, hogy a szükséges adatok rögzítésére az ügyfél nyilatkoztatásának mellőzésével került sor.

6.11. Amennyiben a Zálogfiók Zrt. nem tudja végrehajtani az ügyfél-átvilágítást, akkor az érintett ügyfélre vonatkozóan a Zálogfiók Zrt. köteles megtagadni az ügyfél megbízása alapján üzleti kapcsolat létesítését, illetve köteles megszüntetni a vele fennálló üzleti kapcsolatot. Amennyiben az ügyfél tényleges tulajdonos érdekében vagy nevében jár el, és a jelen szabályzat 6.7 szerinti nyilatkozatot megtagadja, vagy átvilágítása nem végezhető el teljes körűen, a Zálogfiók Zrt. az ügyféllel nem lép üzleti kapcsolatba, vagy lehetőség szerint megszünteti a vele fennálló üzleti kapcsolatot.

 

VII. Az ügyletek főbb jellemzői

7.1. A Zálogfiók Zrt. zálogházi tevékenysége keretében (kézizálog) zálogkölcsönt nyújt. Zálogként a Zálogfiók Zrt. kizárólag gépjárművet fogad el. A zálogba helyezett gépjármű fedezettként történő elfogadásának feltétele, hogy az megfelelő műszaki állapotban legyen, amelyre vonatkozóan a Zálogfiók Zrt. által alkalmazott szakértő által megállapítottak tekintendőek irányadónak. A kölcsön futamideje alatt a gépjárművet a Zálogfiók Zrt., illetve a függő ügynöke őrzi, tárolja. A zálogba helyezett gépjárművek őrzését, tárolását megfelelő vagyonbiztosítási szerződéssel biztosítja.

7.2. A Zálogfiók Zrt. által fedezetként a jelentősen megrongálódott vagy szennyezett gépjármű semmilyen esetben sem minősül elfogadható zálogtárgynak.

7.3. A Zálogfiók Zrt. kizárólag deviza-belföldiek részére nyújt hitelt.

7.4. A becsüs által megállapított, és a Zálogfiók Zrt. által jóváhagyottan nyújtható hitelről, annak feltételeiről, kamatairól, és a járulékos költségekről a Zálogfiók Zrt. és az Ügyfél közötti egyedi szerződés rendelkezik (zálogjegy).

7.5. A Zálogfiók Zrt. belső szabályzatainak is megfelelően egyetlen fedezetként felajánlott gépjármű esetén összesen 3.000.000,- Ft (hárommillió forint) kölcsön folyósítható. Amennyiben a fedezetként felajánlott gépjármű értéke ezt indokoltnak tartja, lehetőség van arra, hogy a Zálogfiók Zrt. egyedi döntés alapján a folyósítható Kölcsön összegét megemelje. A megemelt kölcsön összege sem haladhatja meg az 5.000.000,- Ft-ot (ötmillió forint). A Zálogfiók Zrt. által folyósított Kölcsön összege a gépjármű becsértékének legfeljebb 50%-a lehet. Amennyiben az Ügyfél több fedezetet kíván felajánlani és ezáltal nagyobb kölcsönösszeget kíván igénybe venni úgy azok kapcsán a Felek külön szerződéseket kötnek és külön jogügyletként kezelik a kölcsönöket, figyelemmel ugyanakkor a hatályos jogszabályokban megjelölt korlátokra.

7.6. A Zálogfiók Zrt. szolgáltatásaiért felszámított kamat, jutalék, díj, költség mértékét az Ügyféllel kötött szerződés, a Zálogfiók Zrt. által közzétett hirdetmények, továbbá a Zálogfiók Zrt. Kondíciós listája tartalmazzák. A szolgáltatás teljesítése során felmerült költségek, különösen az esetleges hatósági eljárás költségei, illetékek az Ügyfelet terhelik.

7.7. A Teljes Hiteldíj Mutató (továbbiakban: „THM”) mértéke: 44,9%. A THM tartalmazza a Kölcsönnel összefüggő fizetendő összes díjat (kamatot, díjat, adót) mely a zálogszerződés megkötéséhez szükséges.

7.8. A Zálogfiók Zrt. által jelen Üzletszabályzatban foglaltak szerint nyújtott hitelek futamideje 30 nap. A futamidő meghosszabbítása kizárólag új szerződés megkötésével lehetséges, amelynek feltétele az addig felmerült költségek teljes mértékű kifizetése – kamat, késedelmi kamat, kezelési pótdíj, valamint az új szerződéskötéshez kapcsolódó prolongálási díj. Az új szerződés eltérő feltételeket is tartalmazhat.

7.9. A Zálogfiók Zrt. a nála elhelyezett gépjárművet a kölcsönszerződés feltételei szerint adja vissza a zálogadósnak vagy igazolt meghatalmazottjának. A kölcsön futamidejének lejártakor az Ügyfél vagy visszafizeti a hitelt, megfizeti a kamatokat és egyéb járulékos költségeket, vagy igénybe veheti a türelmi időt, a szerződésben a türelmi időre kikötött kamat megfizetése mellett, illetve a türelmi idő lejárta után - amennyiben a Zálogfiók Zrt. és az Ügyfél nem köt új kölcsön szerződést és a zálogadós a hitelt nem fizeti vissza - a Zálogfiók Zrt. a gépjárművet átadja értékesítésre egy -az Ügyfél által megbízott- kereskedőnek.

7.10. A Kölcsön futamidejének lejártát követően rendelkezésére áll 14 nap türelmi idő, ami alatt az ügyfél kiválthatja a gépjárművét. A türelmi idő alatt a kölcsön összegének 0.085% mint késedelmi kamat naponta és 0.5 % mint kezelési pótdíj kerül felszámításra naponta. A türelmi idő alatt a fedezetként átadott gépjármű kiváltható.

7.11. A Zálogfiók Zrt. köteles a kényszerértékesítést megelőzően az ügyfelet írásban értesíteni a Zálogfiók Zrt. rendelkezésére bocsátott e-mail címen, illetve ha a zálogszerződés megkötésekor az ügyfél meghagyta telefonos elérhetőségét, úgy azon keresztül is. A Zálogfiók Zrt. az értesítésben megjelöli a zálogjog jogosultját, valamint a zálogkötelezettet, az értékesíteni kívánt gépjárművet, mint zálogtárgyat, a követelés összegét és járulékait, valamint a Zálogfiók Zrt. értékesítési jogának megnyílásának okát és annak időpontját.

7.12. A Zálogfiók Zrt. a gépjármű kényszerértékesítését követően írásbeli elszámolást készít. Az elszámolás tartalmazza az értékesített gépjárművet, az értékesítésből befolyt vételárat és a gépjármű őrzésével, valamint értékesítésével kapcsolatos költségeket.

7.13. A zálogszerződésből származó követelés általános elévülési ideje 5 év, amely azonban nem akadálya a fedezetként felajánlott gépjármű kényszerértékesítésének.

7.14. A Zálogfiók Zrt. jogi személy ügyfelekkel kötött zálogszerződés esetén, amennyiben a jogügylet indokolja további biztosítékként a jogi személy ügyfél vezető tisztségviselőjének készfizető kezességvállalását is előírhatja, amely esetben készfizető kezességvállalási szerződés megkötésére kerül sor a felek között.

 

VIII. Ellenőrzési eljárások

8.1. A Zálogfiók Zrt. képviselője jogosult és kötelezett arra, hogy hitelt érdemlően ellenőrizze, hogy a gépjármű valóban a zálogadós Ügyfél tulajdona-e. Ehhez szükséges a gépjármű vizsgálata, értékbecslése, új ügyletnél és hosszabbításnál is, tehát minden esetben az országos gépjármű nyilvántartás lekérdezése, jogi személy esetén cégkivonat lekérdezése, Nemzeti Adó- és Vámhivatal nemleges adóigazolás bekérése az ügyféltől, amennyiben az Ügyfél nem szerepel a köztartozásmentes adózói nyilvántartásban, meggyőződés arról, hogy az Ügyféllel szemben végrehajtási, felszámolási stb. eljárás van-e már bejegyezve a gépjármű-nyilvántartásba, vagy a cégkivonatba, az Ügyfél személyazonosságának megállapítása, a gépjármű törzskönyvének elkérése, a személyigazolvány, törzskönyv, gépjármű forgalmi engedély valódiságának ellenőrzése, a, az Ügyféllel meglévő személyes kontaktus, beszélgetés, szükség esetén műszaki szakértői vizsgálat igénybevétele (ebben az esetben a szakértői díjat az Ügyfél köteles megfizetni).

 

IX. Ügyfél képviselete

9.1. Amennyiben az Ügyfél jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akkor az Ügyfelet a jogszabályban és/vagy az Ügyfél működési formája szerinti létesítő okiratban vagy annak alapján meghatározott természetes személyek képviselik a jogszabályban, a létesítő okiratban meghatározott módon és terjedelemben.

9.2. Az Ügyfél képviselője köteles képviseleti jogosultságát szerződéskötéskor és ezt követően a Zálogfiók Zrt. felhívására bármikor hitelt érdemlően, az adott nem természetes személy Ügyfélre mindenkor irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, a Zálogfiók Zrt. által előírt okirati bizonyítékokkal alátámasztottan igazolni.

9.3. Az Ügyfél akár állandó, akár eseti jelleggel adhat meghatalmazást korlátozásmentes cselekvőképességgel rendelkező személynek. A meghatalmazás formája közokirat vagy a teljes bizonyító erejű magánokirat lehet. Az Ügyfél képviselőjének azonosítása a VI. fejezet szerint az Ügyfél azonosítására vonatkozó szabályok szerint történik.

9.4. A Zálogfiók Zrt. az Ügyfél képviseletében eljáró személyt mindaddig az Ügyfél képviselőjének tekinti, amíg a cégnyilvántartásra, illetőleg, ha a szervezetet más nyilvántartásba jegyezték be, ez utóbbi nyilvántartásra vonatkozó jogszabályok szerint a szervezet képviseletére jogosult, illetve amíg a képviseleti jog megszűnéséről, visszavonásáról vagy az új képviselő képviseleti jogáról szóló – és amennyiben szükséges –, megfelelő bizonyító erővel rendelkező okirattal megerősített írásbeli értesítés hozzá meg nem érkezett.

9.5. A képviselők személyében történt változások késedelmes, vagy nem megfelelő módon történő bejelentéséből származó esetleges károkért a Zálogfiók Zrt.-t felelősség nem terheli.

 

X. Kézbesítés

10.1. A Zálogfiók Zrt. az Ügyfél részére szóló értesítéseket elsődlegesen e-mailben küldi meg, arra az e-mail címre, amelyet az Ügyfél megadott a részére. Az Ügyfél által közölt email cím miatti téves küldésből adódó károk és többletköltségek az Ügyfelet terhelik. Amennyiben az Ügyfél által megadott e-mail cím nem jó, a kézbesítés nem sikeres, az értesítés elmaradásából származó esetleges károkért a Zálogfiók Zrt. nem felel. A jogviszony szempontjából kiemelt jellegű értesítéseket, így pl. a kényszerértékesítéssel, vagy türelmi idővel kapcsolatos értesítéseket a Zálogfiók Zrt. hangrögzítős telefonon is megkísérli.

 

XI. Banktitok és üzleti titok

11.1. Banktitok minden olyan, az egyes Ügyfelekről a Zálogfiók Zrt. rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a Zálogfiók Zrt.-vel kötött szerződéseire vonatkozik.

11.2. Banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha
a) a Zálogfiók Zrt. Ügyfele, annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitok-kört pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad; nem szükséges a közokiratba, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalás, ha az Ügyfél ezt az írásbeli nyilatkozatát a Zálogfiók Zrt.-vel történő szerződéskötés keretében nyújtja,
b) a Hpt. vagy más törvény a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad,
c) a Zálogfiók Zrt. érdeke ezt az Ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi.

11.3. A banktitkokkal kapcsolatos részletszabályokat, így az esetleges felmentéseket a Hpt. tartalmazza.

11.4. Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.

11.5. A Zálogfiók Zrt. tulajdonosa, vezető tisztségviselői és alkalmazottai kötelesek az Ügyféllel kapcsolatban tudomásukra jutott üzleti-, és banktitkot – időbeli korlátozás nélkül – megtartani. Ezen korlátozás nem vonatkozik jogszabály által előirt adatszolgáltatási kötelezettségre, a Zálogfiók Zrt. és az Ügyfél közötti bírósági eljárásra, illetve az egyéb közvetítői, választott bírósági eljárásra.

11.6. A Zálogfiók Zrt. az üzleti kapcsolatok megszűnése után is megőrzi az üzleti- és banktitkot.

11.7. Az Ügyfélnek joga van megismernie minden olyan adatot, melyet a Zálogfiók Zrt. vele kapcsolatban nyilvántart, kezel, továbbít. Az Ügyfél írásbeli kérésére a Zálogfiók Zrt. minden – az Ügyfél személyére és szerződéseire vonatkozóan nyilvántartott, kezelt, továbbított - adatot írásban közöl Ügyféllel.

 

XII. Jogviták rendezése

12.1. A Felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton kísérlik meg rendezni. A vitás kérdések rendezésének részletes szabályait a Zálogfiók Zrt. Panaszkezelési szabályzata tartalmazza.

12.2. Az igénybe vett zálogkölcsönnel összefüggő vitás ügyekben az Ügyfél alternatív vitarendezés keretében a Pénzügyi Békéltető Testülethez is fordulhat, vagy az MNB fogyasztóvédelmi hatáskörébe tartozó esetekben az MNB-nél fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatását kezdeményezheti, amelyek elérhetősége az alábbi:

 • Pénzügyi Békéltető Testület
  (1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Tel: +36-80-203-776, levelezési cím: 1539 Budapest Pf. 670., email: ugyfelszolgalat@mnb.hu)
 • MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ
  (1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Tel: +36-80-203-776, levelezési cím: 1539 Budapest BKKP Pf. 777., illetve a Kormányablakokon keresztül is elérhető.

12.3. Az Ügyfél a Zálogfiók Zrt. szolgáltatásával kapcsolatos panaszát megteheti szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben). A Zálogfiók Zrt. a szóbeli panaszt a Zálogfiók Zrt. ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében, annak nyitvatartási idejében, telefoni szóbeli panaszt munkanapokon 8-20 óráig, elektronikus levélben folyamatosan fogadja. A Zálogfiók Zrt. felügyeleti szervén keresztül benyújtott panaszok kezelésére és határidejére a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A Zálogfiók Zrt. felügyeleti szerve: Magyar Nemzeti Bank, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. A panaszkezeléssel kapcsolatos előírásokat részletesen a Zálogfiók Zrt. honlapján és ügyfélforgalmi helyiségében található Panaszkezelési szabályzat tartalmazza.

12.4. Jóváhagyta a Zálogfiók Zrt. Igazgatósága 1997. május 31-én, aug. 18-án ill. 1998. október 20-án, 1998. december 3-án, 2007. augusztus 31. napján, 2008. november 5. napján, 2010. május 14. napján, 2011. december 19. napján, 2013. október 1. napján, 2018. szeptember 15. napján, 2020 július 01. napján, 2022 szeptember 20. napján.