ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÁS

1. Társaság adatai
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a ZÁLOGFIÓK Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely és postázási cím: 1222 Budapest Nagytétényi út 1-5.; cégjegyzékszám: 01-10-043509; adószám: 12272879-1-43; statisztikai számjel: 12272879-6492-114-01; nyilvántartja Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, MNB törzs száma: 12272879 továbbiakban: „Társaság”) mint pénzügyi vállalkozás végzi a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: „Hpt.”) 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hitel és pénzkölcsön nyújtási tevékenységét.

2. Társaságot nyilvántartó felügyeleti nyilvántartás
A Társaság felügyeletét a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., továbbiakban: „MNB”) , mint felügyelet látja el. A Társaság adatairól, általa végezhető tevékenységekről, szolgáltatásokról és a Társaságot érintő MNB határozatokról online az alábbi elérhetőségen talál információkat: https://intezmenykereso.mnb.hu

3. Társaság kárfelelőssége
A Társaság által, illetve munkatársai által okozott szándékos, vagy gondatlan károkozásokért a Társaság áll helyt. A Társaság tevékenysége és szolgáltatásainak ellátása körében nem felelős azokért a káresetekért, amiket elháríthatatlan külső körülmény (vis maior) okoz. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a Társaság ügyfeleinek gépjárműveit abban az esetben tudja kézizálogba venni és így hitelnyújtási szolgáltatását biztosítani amennyiben a zálogosítani kívánt gépjármű megfelelő biztosítással rendelkezik, per, teher és igénymentes továbbá megfelel a Társaság üzletszabályzatában mindenkor előírt feltételeknek. Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a MEX AUTÓ KFT. (székhely:1222 Budapest Nagytétényi út 1-5:.; cégjegyzékszám: 01-09-874-565; adószám: 13812942-2-43; statisztikai számjel: 13812942-4511-113-01), vagy a Bors Bödő Kft. (székhely: 9028 Győr, Külső Veszprémi út 23.; cégjegyzékszám: 08-09-009144; adószám: 12538117-2-08; statisztikai számjel: 12538117-4511-113-08) (MEX AUTÓ KFT., valamint a Bors Bödő Kft. együttesen a továbbiakban: „Függő ügynökök”) végzi a Társaság helyett a gépjárművek őrzését a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”) rendelkezései szerint. A Függő ügynökök az őrzésre megfelelő vagyonbiztosítással rendelkeznek.

4. Függetlenség
A Társaság független pénzügyi vállalkozás, tevékenysége ellátása, valamint szolgáltatásainak biztosítása során nem közvetítőként jár el.

5. Panaszkezelés:
A Társaság eljárásával, tevékenységével összefüggésben panaszt tehetnek. A panasz személyesen, írásban, vagy telefonon tehető. A Társaság a telefonon tett panaszt hangfelvétellel rögzíti, és a hangfelvételt öt évig megőrzi. A panasszal kapcsolatos telefonbeszélgetés kérése esetén visszahallgatható, arról jegyzőkönyv kérhető. A Társaság minden panaszt kivizsgál és a panasz tételt követő 30 napon belül válaszol a megkeresésekre. A panaszkezelés rendjéről bővebb információt kaphatnak a Társaság panaszkezelési szabályzatából mely elérhető a Társaság honlapján: http://autozaci.hu/index.php/info/panaszkezeles/ illetve székhelyén ügyfélfogadási időben.

Amennyiben a panaszt a Társaság megalapozottnak tartja úgy gondoskodik a tévedés kijavításáról, míg ha a panaszt nem tartja megalapozottnak, úgy azt elutasítja. A Társaság ügyfeleinek joga van továbbá panaszukkal a Pénzügyi Békéltető Testülethez, illetve bírósághoz fordulni:

Pénzügyi Békéltető Testület 1013. Budapest, Krisztina krt. 39. 1525 Budapest, Pf.: 172

A Társaság a panaszokat jogszabályi kötelezettségek alapján a Társaság 5 évig őrzi, melyet az MNB kérésére átadhat.

6. Zálogkölcsönnel kapcsolatos tájékoztatás:

6.1 Kölcsöntípusa
A Társaság kézizálog fedezete mellett nyújt kölcsönt (továbbiakban: „Kölcsön”) ügyfelei részére

6.2 Kézi zálogkölcsön futamideje
A Társaság által biztosított Kölcsön futamideje 30 nap.

6.3 Türelmi idő
A Kölcsön futamidejének lejártát követően rendelkezésére áll 14 nap türelmi idő, ami alatt az ügyfél kiválthatja a gépjárművét. A türelmi idő alatt a kölcsön összegének 0.085% mint késedelmi kamat naponta és 0.5 % mint kezelési pótdíj kerül felszámításra. A türelmi idő alatt a gépjármű kiváltható.

Példa: kölcsönösszeg: 1.500.000 Ft
késedelmi kamat(14 nap): 17.850 Ft
kezelési pótdíj (14 nap): 105.000 Ft

6.4 Visszatartási kérelem
Az ügyfél írásbeli kérelmére a Társaság egyedi elbírálás alapján meghosszabbíthatja a türelmi időt. A visszatartási kérelem a kölcsön összegének 2%-a.

Példa: kölcsönösszeg: 1.500.000 Ft
visszatartási kérelem díja: 30.000 Ft

6.5 Futamidő meghosszabbítása (prolongálás)
A futamidő meghosszabbítására lehetősége van az ügyfélnek. A Kölcsön futamideje, valamint a türelmi idő alatt az ügyfélnek a lehetősége van a Kölcsön meghosszabbítására. A meghosszabbításra úgy kerül sor, hogy a Társaság, valamint az ügyfél újabb zálogszerződést kötnek. A zálogszerződés feltételei megegyeznek az eredeti szerződési feltételekkel. A futamidő meghosszabbításakor az ügyfélnek kölcsön összegének 5%-át, mint futamidő hosszabbítási díjat kell megfizetnie a zálogszerződése megkötésével egyidejűleg.

Példa: kölcsönösszeg: 1.500.000 Ft
prolongálási díj: 75.000 Ft

6.6 Kezelési költség
A kezelési költség a zálogkölcsön összegének 0,5500%-a. A kezelési költség tartalmazza a zálogkezelési díjat, a gépjárművel összefüggő nyilvántartás kezelési díjakat (gépjármű nyilvántartás lekérdezés díja, zálogjog bejegyzésének díja a gépjárműre, egyéb ügyintézéssel összefüggő költségek és díjak). A kezelési költséget a gépjármű kiváltásakor kell megfizetni.

Példa: kölcsönösszeg: 1.500.000 Ft

kezelési költség: 8.250 Ft

6.7 Gépjármű őrzése
A gépjárművek őrzését a Társaság Függő ügynökei a végzik a zálogszerződés hatálya alatt, valamint a kényszerértékesítés során. . Az őrzés költsége az ügyfelek és a Függő Ügynökök egyedi megállapodás révén kerül kialakításra, arra a Társaságnak nincsen semmilyen ráhatása.

6.8 Gépjármű műszaki átvizsgálása
A gépjárművek műszaki átvizsgálását a Társaság Függő ügynökei végzik. A műszaki átvizsgálás költsége: díjtalan.

6.9 Gépjármű értékbecslése
A gépjárművek értékbecslését a Társaság Függő ügynökei végzik. Az értékbecslés ingyenesen kerül elvégzésre.

6.10 Teljes Hiteldíj Mutató (továbbiakban: „THM”)
A THM összege: 44,99 %

A THM tartalmazza a Kölcsönnel összefüggő fizetendő összes díjat (kamatot, díjat, adót) mely a zálogszerződés megkötéséhez szükséges.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a THM-be nem tartozik azonban a futamidő hosszabbítás költsége, a türelmi idővel összefüggő költségek, késedelmi kamatok és az ezzel összefüggő kezelési költségek.

példa:
Reprezentatív példa 300.000,- forint kölcsön esetén
30 napos futamidőre
reprezentativ_pelda_20220920.png

6.11 Kényszerértékesítés

Amennyiben az ügyfél a gépjárművet a kölcsön futamidejének lejárta alatt (30 nap), a türelmi idő lejárta során (14 nap) nem váltja ki, illetve nem fordul a Társasághoz visszatartási kérelemmel, hogy a türelmi időt meghosszabbítsa, úgy a gépjármű kényszerértékesítésére kerül sor.

A kényszerértékesítést a Társaság Függő ügynöke a végzi az ügyféllel kötött külön megbízási szerződés szerint.

A Társaság köteles a kényszerértékesítést megelőzően az ügyfelet írásban értesíteni a Társaság rendelkezésére bocsátott e-mail címen, illetve ha a zálogszerződés megkötésekor az ügyfél meghagyta telefonos elérhetőségét, úgy azon keresztül is. A Társaság az értesítésben megjelöli a zálogjog jogosultját, valamint a zálogkötelezettet, az értékesíteni kívánt gépjárművet, mint zálogtárgyat, a követelés összegét és járulékait, valamint a Társaság értékesítési jogának megnyílásának okát és annak időpontját. A Társaság az értesítésben közli továbbá a kényszerértékesítés módját, illetve, hogy az értékesítésre mikor és hol kerül sor.

6.12 Elszámolási kötelezettség
A Társaság a gépjármű kényszerértékesítését követően késedelem nélkül köteles írásbeli elszámolást készíteni az ügyfélnek. Az elszámolás tartalmazza az értékesített gépjárművet, az értékesítésből befolyt vételárat és a gépjármű őrzésével, valamint értékesítésével kapcsolatos költségeket. A Társaság köteles a kölcsön összegét, valamint a hozzátartozó költségeket és járulékokat meghaladó vételár ügyfél részére való megfizetésére.

6.13 Zálogjegy
A Társaság az ügyféllel fennálló jogviszonyában nem állít ki a Ptk. 5:89. (6) bekezdése, valamint a 6:565. § (3) bekezdése szerinti zálogjegyet, annak szerepét a Felek közötti zálogszerződés tölti be.

6.14 Értesítési kötelezettség
Az ügyfél köteles a Ptk. alapelveinek megfelelően értesíteni a Társaságot a Kölcsönt érintő jelentős tényekről. Az ügyfél köteles a zálogszerződés hatálya alatt Társaságot értesíteni mind szóban, mind írásban. Az ügyfél haladéktalanul köteles tájékoztatni a Társaságot amennyiben a gépjárművet érintő lényeges körülmény következik be (végrehajtás kerül kibocsátásra a gépjárműre; a gépjárművet kivonják a forgalomból, a kényszerértékesítés korlátozó körülmény következik be). A Társaság különösen, de nem kizárólagosan a felsorolt esetekben jogosult a zálogszerződést felmondani. A felmondás az ügyfél tartozását egy összegben esedékessé teszi. A felmondási okokra és a felmondásra vonatkozó részletszabályokat a zálogszerződés és a Társaság Üzletszabályzata tartalmazza.

Amennyiben az ügyfél tájékoztatási kötelezettségét nem teljesíti és a felsorolt körülmények valamelyikéről a Társaság tudomást szerez, úgy a Társaság jogosult az ügyféllel kötött zálogszerződést felmondani. A felmondás az ügyfél tartozását egy összegben esedékessé teszi.

Ha az ügyfél jogi személy értesítenie kell a Társaságot amennyiben fizetésképtelenségi eljárás (csődeljárás, felszámolási eljárás, végrehajtási jog stb.) kezdeményezésére került sor vele szemben. A Társaság a fenti esetekben jogosult az ügyféllel kötött zálogszerződést felmondani. A felmondás az ügyfél tartozását egy összegben esedékessé teszi.

6.15 Kölcsön összege
A Társaság belső ügykezelési szabályzata alapján egy gépjárműre összesen 3.000.000,- Ft (hárommillió forint) Kölcsön folyósítható. Amennyiben a gépjármű értéke ezt indokoltnak tartja lehetőség van arra, hogy a Társaság belső ügykezelési szabályzatának rendelkezései szerint a folyósítható Kölcsön összegét megemeljék. A megemelt Kölcsön összege sem haladhatja meg az 5.000.000,- Ft-ot (ötmillió forint). Amennyiben az Ügyfél több fedezetet kíván felajánlani és ezáltal nagyobb kölcsönösszeget kíván igénybe venni úgy azok kapcsán a Felek külön szerződéseket kötnek és külön jogügyletként kezelik a kölcsönöket, figyelemmel ugyanakkor a hatályos jogszabályokban megjelölt korlátokra.

6.16 Becsérték
A Társaság által folyósíthatott Kölcsön összege a gépjármű becsértékének legfeljebb 30-50%- a lehet.

6.17 Elévülés
A gépjárművel, mint zálogtárggyal való helytállás terjedelme a Kölcsön mindenkori terjedelméhez igazodik, amelynek biztosítására a gépjármű szolgál. A gépjárművel való helytállás kiterjed a biztosított követelés kamataira, a Kölcsön és a zálogjog érvényesítéséhez szükséges költségekre és a gépjárműre fordított szükséges egyéb költségekre. Az ebből származó követelés általános elévülési ideje 5 év, amely azonban nem akadálya a gépjármű kényszerértékesítésének.

Mészöly András
Zálogfiók Zrt.

Budapest, 2022.09.20